top of page
ปิเปตไล่ระดับ 5 ml : 0.05 Din B blow-out

ปิเปตไล่ระดับ 5 ml : 0.05 Din B blow-out

ปิเปตที่มีระดับความจุใช้เพื่อจ่ายของเหลว มีการสอบเทียบ "เช่น" (เพื่อส่งมอบ): ปริมาตรที่พิมพ์ออกมาหมายถึงปริมาณของเหลวที่จัดส่ง  ปิเปตที่สำเร็จการศึกษาสำหรับการส่งมอบที่สมบูรณ์เรียกว่าปิเปตทางซีรั่ม 

    ฿0.00ราคา
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page