top of page
กระดาษทดสอบไฮดรายไอโอดีน 50-225 ppm

กระดาษทดสอบไฮดรายไอโอดีน 50-225 ppm

  • จุดตรวจวัด: 50, 75, 150, 225 ppm
  • ทดสอบ: ไอโอดีน
  • คำอธิบาย : กระดาษทดสอบไฮดรายไอโอดีน ม้วน 15 ฟุต กล่อง 10
  • การทดสอบต่อชุด: 10
    ฿390.00ราคา
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page