top of page
ปิเปตที่สำเร็จการศึกษา Din A blow-out

ปิเปตที่สำเร็จการศึกษา Din A blow-out

ปิเปตที่มีระดับความจุใช้ในการจ่ายของเหลว มีการสอบเทียบ ”Ex” (เพื่อส่งมอบ): ปริมาตรที่ประทับหมายถึงปริมาณของเหลวที่ส่งมอบ

    ฿0.00ราคา
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page